Usługi

 • Pomiary sytuacyjno-wysokościowe
 • Mapy do celów projektowych
 • Mapy papierowe, numeryczne 2D, 3D
 • Koordynacje dokumentacji projektowej (ZUDP)
 • Tyczenia obiektów liniowych i kubaturowych
 • Geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze
 • Pomiary objętości mas ziemnych: wykopów, hałd, wraz z opracowaniem graficznym 3D
 • Inwentaryzacje architektoniczne budynków
 • Pomiary powierzchni obiektów kubaturowych wg standardu BOMA, TEGOVA
 • Pomiary przekrojów podłużnych i poprzecznych cieków wodnych
 • Mapy podziału nieruchomości • Mapy prawne, do celów sądowych
 • Mapy do ustalenia służebności przesyłu
 • Mapy do zasiedzenia
 • Mapy do ustalenia drogi koniecznej
 • Wznawianie punktów granicznych
 • Pomiary GPS
 • Projektowanie, zakładanie i pomiar osnów
 • Opracowania numeryczne: GEO-MAP, EWMAP, CAD
 • Geodezyjna obsługa inwestycji
 • Pełna obsługa firm projektowych i wykonawczych branży: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, gazowej, trakcyjnej i torowej, architektoniczno-budowlanej oraz drogowej
 • Wspólne uczestnictwo w postępowaniach przetargowych