_geodezja
klasyczna.

GEOCAD to profesjonalne usługi geodezyjne dla firm realizujących inwestycje w całej Polsce.

Rdzeniem naszej działalności są usługi z zakresu geodezji klasycznej od etapu projektowego, przez prace realizacyjne, na inwentaryzacjach powykonawczych kończąc. Przez 6 lat działalności mieliśmy okazję je świadczyć jako podwykonawcy w największych inwestycjach w Polsce. Szerokie doświadczenie i nowoczesne zaplecze sprzętowe sprawiają, że mogą być Państwo spokojni o efekty naszej pracy.

Prace przygotowawcze i projektowe

mapy do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest potrzebna w przypadku każdej inwestycji, dla której wymagane jest pozwolenie na budowę. Mapa obejmuje swoim zasięgiem obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m oraz teren strefy ochronnej. Oprócz treści mapy zasadniczej, łącznie z granicami własności działek powinna zawierać: linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic i dróg; usytuowanie zieleni wysokiej z zaznaczeniem pomników przyrody; usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta; infrastrukturę podziemną, zarówno liniową jak i punktową. Mapa do celów projektowych jest ważna przez dwa lata.

wyznaczenia i wznawiania granic

Wznawianie granic przeprowadzamy w przypadku przesunięcia, uszkodzenia lub zniszczenia znaków granicznych. Określenie granic jest niezbędne, gdy chcemy np. ogrodzić działkę lub ją sprzedać. Jest to czynność czysto techniczna i polega na ustaleniu przebiegu granicy fizycznej zgodnie z istniejącym stanem prawnym.

podziały i rozgraniczenia nieruchomości

W przypadku sporu sąsiedzkiego o przebieg granicy, gdy nie jest możliwe jej wznowienie na podstawie istniejących materiałów geodezyjnych, przeprowadzamy rozgraniczenie nieruchomości poprzez geodezyjne określenie położenia punktów granicznych, ich stabilizację i wniesienie na mapy.

uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia

Koordynowanie usytuowania sieci uzbrojenia terenu ma miejsce gdy do budowy niezbędne jest zrealizowanie elementów infrastruktury (przewodów, urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych itp.) na terenie, który znajduje się poza własnym terenem inwestora, a za zaprojektowanie ich jest odpowiedzialny inwestor, a nie dostawca mediów.
 
Rezerwacja miejsca pod planowaną sieć jest uzgadniana na naradzie z projektantami wszystkich branż oraz przedstawicielami gminy w celu uniknięcia kolizji z już istniejącymi i innymi projektowanymi przewodami, urządzeniami i in. Projekt sieci podlega opracowaniu geodezyjnemu w celu naniesienia na mapę zasadniczą.

inwentaryzacje budowlane

Inwentaryzacja budowlana, zwana także odtworzeniową, to przedstawienie w postaci projektu technicznego rzeczywistego stanu budynku. Powstaje na podstawie pomiarów z natury, a jej produktem są np. rzuty, przekroje, widoki elewacji i opis techniczny potrzebne np. w przypadku rozbudowy obiektu. Inwentaryzacje wykonujemy metodami tradycyjnymi i z użyciem skanera laserowego.

Prace realizacyjne

tyczenia budynków i sieci uzbrojenia terenu

Tyczenie geodezyjne polega na usytuowaniu w terenie projektowanych budynków lub sieci uzbrojenia terenu na podstawie dokumentacji projektowej. Geodeta w sposób jednoznaczny z określoną precyzją wyznacza w terenie punkty charakterystyczne obiektów budowlanych i przekazuje zamawiającemu szkic tyczenia oraz wpisu w dzienniku budowy potwierdzający wytyczenie obiektu zgodnie z projektem.

nadzór inwestorski

W uzasadnionych przypadkach właściwy organ administracji może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego. Taka inicjatywa może też wyjść od samego inwestora. Jest to podyktowane wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi.

Do obowiązków geodety pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

  • reprezentowanie inwestora w procesie budowlanym poprzez sprawowanie kontroli nad zgodnością prac z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz aktualnymi przepisami prawa i sztuką budowlaną;
  • kontrola jakościowej realizowanych robót;
  • kontrola i szczegółowe odbieranie etapów robót ulegających zakryciu podczas postępów w realizacji inwestycji;
  • uczestnictwo w przeprowadzanych próbach i odbiorach technicznych instalacji;
  • potwierdzanie zrealizowanych robót poprzez dokonywanie odpowiednich wpisów do dziennika budowy oraz potwierdzanie usunięcia ewentualnych błędów.

pomiary kontrolne konstrukcji

W celu zapewnienia bezpieczeństwa budowy obiektu oraz późniejszej eksploatacji wykonujemy pomiary przemieszczeń i odkształceń sprawdzające zgodność konstrukcji z normami.

Prace powykonawcze

inwentaryzacje przyłączy oraz sieci

Jednym z rodzajów pomiarów powykonawczych jest pomiar bieżący dotyczący obiektów, które w trakcie budowy będą zasypane / ukryte (tzw. obiekty zanikające tj. wodociągi, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacyjna). Zanim to nastąpi w ramach obsługi geodezyjnej obiekty te muszą zostać zainwentaryzowane tzn. pomierzone geodezyjnie i naniesione na mapę zasadniczą terenu.
Sporządzona w trakcie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej mapa jest podstawą do wydania przez kompetentne urzędy dokumentów niezbędnych do odbioru budynku.

inwentaryzacje budynków i elementów zagospodarowania

Celem inwentaryzacji powykonawczej jest zebranie przez geodetę danych o aktualnym przestrzennym rozmieszczeniu budynków oraz elementów zagospodarowania. Pomiarem końcowym objęte są nowo powstałe obiekty budowlane po zakończeniu ich budowy oraz ukształtowanie pionowe powierzchni terenu zmienione podczas budowy. Geodeta przeprowadza pomiary na podstawie których sporządza szkic sytuacyjny oraz mapę. Na szkicu umieszcza klauzulę o zgodności bądź niezgodności zainwentaryzowanego obiektu budowlanego z projektem. Tą samą informację zamieszcza w dzienniku budowy.

wykazy zmian danych ewidencyjnych

Wykaz zmian danych ewidencyjnych jest sporządzany w przypadku np. podziału nieruchomości, scalenia nieruchomości czy zmiany przeznaczenia gruntów. Celem dokumentu jest rozliczenie całkowitej powierzchni działki, użytków w działce oraz klas użytków według stanu nowego w porównaniu ze stanem dotychczasowym. Do wykazu dołączamy mapę uzupełniającą przedstawiająco dotychczasowe oraz nowe granice działki, a w przypadku podziału działki również dotychczasowy oraz nowe numery działek ewidencyjnych.

Od wielu lat w ramach podwykonawstwa dla zwycięzców konkursów dotacyjnych w projekcie Polska Cyfrowa opracowujemy mapy do celów projektowych, koordynujemy ZUDP, wykonujemy tyczenia oraz inwentaryzujemy nowopowstałą infrastrukturę światłowodową.

Polska Cyfrowa (POPC) to program finansowany ze środków UE, będący częścią większego projektu rozpisanego na lata 2014-20 oraz 2021-27, którego celem jest zbudowanie „społeczeństwa cyfrowego” w Europie. Jednym z priorytetów jest powstanie infrastruktury pozwalającej na dostęp do szerokopasmowego Internetu w całej Unii. Program ma sprawić, że miejsca, które są białymi plamami na internetowej mapie Polski oplecie sieć światłowodów, dając im impuls rozwojowy.

Zobacz gdzie już dorzuciliśmy naszą cegiełkę do procesu cyfryzacji Polski:

Zobacz jak pracujemy, sprawdź nasze realizacje. Wykonujemy prace na najwyższym poziomie, szybko i w konkurencyjnych cenach.

REALIZACJE

więcej na naszym instagramie