_geodezja
klasyczna.

GEOCAD to profesjonalne usługi geodezyjne dla firm realizujących inwestycje w całej Polsce.

Rdzeniem naszej działalności są usługi z zakresu geodezji klasycznej od etapu projektowego, przez prace realizacyjne, na inwentaryzacjach powykonawczych kończąc. Przez 6 lat działalności mieliśmy okazję je świadczyć jako podwykonawcy w największych inwestycjach w Polsce. Szerokie doświadczenie i nowoczesne zaplecze sprzętowe sprawiają, że mogą być Państwo spokojni o efekty naszej pracy.

Prace przygotowawcze i projektowe

mapy do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest potrzebna w przypadku każdej inwestycji, dla której wymagane jest pozwolenie na budowę. Mapa obejmuje swoim zasięgiem obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m oraz teren strefy ochronnej. Oprócz treści mapy zasadniczej, łącznie z granicami własności działek powinna zawierać: linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic i dróg; usytuowanie zieleni wysokiej z zaznaczeniem pomników przyrody; usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta; infrastrukturę podziemną, zarówno liniową jak i punktową. Mapa do celów projektowych jest ważna przez dwa lata.

uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia

Koordynowanie usytuowania sieci uzbrojenia terenu ma miejsce gdy do budowy niezbędne jest zrealizowanie elementów infrastruktury (przewodów, urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych itp.) na terenie, który znajduje się poza własnym terenem inwestora, a za zaprojektowanie ich jest odpowiedzialny inwestor, a nie dostawca mediów.

Rezerwacja miejsca pod planowaną sieć jest uzgadniana na naradzie z projektantami wszystkich branż oraz przedstawicielami gminy w celu uniknięcia kolizji z już istniejącymi i innymi projektowanymi przewodami, urządzeniami i in. Projekt sieci podlega opracowaniu geodezyjnemu w celu naniesienia na mapę zasadniczą.

niwelacja terenu

Inaczej są to geodezyjne pomiary wysokościowe. Niwelację terenu przeprowadzamy przed przystąpieniem do każdego rodzaju prac budowlanych. Dzięki niej wyznaczane są obecności hałd, wzniesień czy dołków. Niwelacja pomaga również w określeniu, jak wysoko względem drogi powinien znajdować się budynek mieszkalny. Następstwem niwelacji może być wykonanie wyrównania gruntu, czy ukształtowanie jego zgodnie z wymaganiami inwestycyjnymi.

Prace prawne

mapy do celów prawnych

Mapa do celów prawnych to opracowanie kartograficzne zawierające informację o granicach nieruchomości oraz wybranych danych z ksiąg wieczystych oraz z ewidencji gruntów i budynków. Jest to dokument zawierający odpowiednie klauzule urzędowe, pieczęcie oraz podpisy. Mapy prawne tworzymy do różnego rodzaju postępowań prawnych, np.: założenie księgi wieczystej, ustalenie służebności gruntowej, podział spadku, zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności itp.

podziały i rozgraniczenia nieruchomości

W przypadku sporu sąsiedzkiego o przebieg granicy, gdy nie jest możliwe jej wznowienie na podstawie istniejących materiałów geodezyjnych, przeprowadzamy rozgraniczenie nieruchomości poprzez geodezyjne określenie położenia punktów granicznych, ich stabilizację i wniesienie na mapy.

ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Celem pracy jest określenie położenia punktów oraz linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi w terenie, a następnie wykonanie kompletnej oraz wymaganej dokumentacji.

Ustalenie przebiegu granic wykonujemy tylko wtedy, kiedy jesteśmy w stanie jednoznacznie wskazać błędy lub niewiarygodność materiałów źródłowych.

wyznaczenia i wznowienia granic

Wznawianie granic przeprowadzamy w przypadku przesunięcia, uszkodzenia lub zniszczenia znaków granicznych. Określenie granic jest niezbędne, gdy chcemy np. ogrodzić działkę lub ją sprzedać. Jest to czynność czysto techniczna i polega na ustaleniu przebiegu granicy fizycznej zgodnie z istniejącym stanem prawnym.

Prace realizacyjne

tyczenia budynków i sieci uzbrojenia terenu

Tyczenie geodezyjne polega na usytuowaniu w terenie projektowanych budynków lub sieci uzbrojenia terenu na podstawie dokumentacji projektowej. Geodeta w sposób jednoznaczny z określoną precyzją wyznacza w terenie punkty charakterystyczne obiektów budowlanych i przekazuje zamawiającemu szkic tyczenia oraz wpisu w dzienniku budowy potwierdzający wytyczenie obiektu zgodnie z projektem.

nadzory inwestorskie

W uzasadnionych przypadkach właściwy organ administracji może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego. Taka inicjatywa może też wyjść od samego inwestora. Jest to podyktowane wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi.

Do obowiązków geodety pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

  • reprezentowanie inwestora w procesie budowlanym poprzez sprawowanie kontroli nad zgodnością prac z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz aktualnymi przepisami prawa i sztuką budowlaną;
  • kontrola jakościowej realizowanych robót;
  • kontrola i szczegółowe odbieranie etapów robót ulegających zakryciu podczas postępów w realizacji inwestycji;
  • uczestnictwo w przeprowadzanych próbach i odbiorach technicznych instalacji;
  • potwierdzanie zrealizowanych robót poprzez dokonywanie odpowiednich wpisów do dziennika budowy oraz potwierdzanie usunięcia ewentualnych błędów.

pomiary kontrolne konstrukcji

W celu zapewnienia bezpieczeństwa budowy obiektu oraz późniejszej eksploatacji wykonujemy pomiary przemieszczeń i odkształceń sprawdzające zgodność konstrukcji z normami.

Prace powykonawcze

inwentaryzacje przyłączy oraz sieci

Jednym z rodzajów pomiarów powykonawczych jest pomiar bieżący dotyczący obiektów, które w trakcie budowy będą zasypane / ukryte (tzw. obiekty zanikające tj. wodociągi, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacyjna). Zanim to nastąpi w ramach obsługi geodezyjnej obiekty te muszą zostać zainwentaryzowane tzn. pomierzone geodezyjnie i naniesione na mapę zasadniczą terenu.
Sporządzona w trakcie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej mapa jest podstawą do wydania przez kompetentne urzędy dokumentów niezbędnych do odbioru budynku.

inwentaryzacje budynków i elementów zagospodarowania

Celem inwentaryzacji powykonawczej jest zebranie przez geodetę danych o aktualnym przestrzennym rozmieszczeniu budynków oraz elementów zagospodarowania. Pomiarem końcowym objęte są nowo powstałe obiekty budowlane po zakończeniu ich budowy oraz ukształtowanie pionowe powierzchni terenu zmienione podczas budowy. Geodeta przeprowadza pomiary na podstawie których sporządza szkic sytuacyjny oraz mapę. Na szkicu umieszcza klauzulę o zgodności bądź niezgodności zainwentaryzowanego obiektu budowlanego z projektem. Tą samą informację zamieszcza w dzienniku budowy.

wykazy zmian danych ewidencyjnych

Wykaz zmian danych ewidencyjnych jest sporządzany w przypadku np. podziału nieruchomości, scalenia nieruchomości czy zmiany przeznaczenia gruntów. Celem dokumentu jest rozliczenie całkowitej powierzchni działki, użytków w działce oraz klas użytków według stanu nowego w porównaniu ze stanem dotychczasowym. Do wykazu dołączamy mapę uzupełniającą przedstawiająco dotychczasowe oraz nowe granice działki, a w przypadku podziału działki również dotychczasowy oraz nowe numery działek ewidencyjnych.

Pomiary specjalne

pomiary pionowości obiektów wysmukłych

Pomiary pionowości obiektów wysmukłych wykonujemy wtedy, kiedy chcemy ocenić położenie obiektu względem osi pionowej i zweryfikować wszelkie odstępstwa. Wykonujemy pomiary pionowości kominów, wież stalowych, masztów antenowych, chłodni przemysłowych, słupów linii elektroenergetycznych oraz innych obiektów wysmukłych. Po wykonaniu pomiarów metodą geodezji tradycyjnej lub przy wykorzystaniu skaningu laserowego 3D, dokonaniu odpowiedniej analizy wyników, dostarczamy pełną dokumentację techniczną zawierającą wszystkie niezbędne informacje.

pomiary pionowości krawędzi budynku i szybu windowego

Wykorzystując specjalistyczne metody geodezyjne jesteśmy w stanie uzyskać precyzyjny pomiar geometrii obiektu, np. uzyskać informację o pionowości ściany budynku, czy szybu windowego.

pomiary przemieszczeń obiektów budowlanych

Ciągła zmiana temperatury powietrza, niekiedy nawet silne podmuchy wiatru to jedne z czynników powstawania osiadania gruntu. Są miejsca, gdzie pomiary osiadania trzeba wykonywać regularnie, np.: mosty, tunele, wiadukty. Dostarczamy cennych informacji na temat różnic w odchyleniach różnych obiektów budowlanych.

Pomiary przemieszczeń przeprowadza się w celu sprawdzenia zgodności norm budowlanych i konstrukcyjnych obiektu oraz wykonania okresowych badań, które odnoszą się do zapewnienia bezpieczeństwa. Pomiary mogą być wykonywane podczas budowy, jak również w czasie eksploatacji budowli.

badania odkształceń obiektów

Odkształcenie obiektów to zmiana jego wymiarów i kształtu bez przemieszczenia obiektu w przestrzeni. Wykonujemy okresowe pomiary geodezyjne odkształceń, jeśli takie pomiary przewiduje projekt budowlany lub na wniosek zainteresowanego podmiotu.

Od wielu lat w ramach podwykonawstwa dla zwycięzców konkursów dotacyjnych w projekcie Polska Cyfrowa opracowujemy mapy do celów projektowych, koordynujemy ZUDP, wykonujemy tyczenia oraz inwentaryzujemy nowopowstałą infrastrukturę światłowodową.

Polska Cyfrowa (POPC) to program finansowany ze środków UE, będący częścią większego projektu rozpisanego na lata 2014-20 oraz 2021-27, którego celem jest zbudowanie „społeczeństwa cyfrowego” w Europie. Jednym z priorytetów jest powstanie infrastruktury pozwalającej na dostęp do szerokopasmowego Internetu w całej Unii. Program ma sprawić, że miejsca, które są białymi plamami na internetowej mapie Polski oplecie sieć światłowodów, dając im impuls rozwojowy.

Zobacz gdzie już dorzuciliśmy naszą cegiełkę do procesu cyfryzacji Polski:

Zobacz jak pracujemy, sprawdź nasze realizacje. Wykonujemy prace na najwyższym poziomie, szybko i w konkurencyjnych cenach.

REALIZACJE

więcej na naszym instagramie